NORWEGIAN CULTURE
Phrases Pronunciation English
I dag skal vi kjøpe mat og klær. eeh dagh skahl vee kjuh-peh maht oh klaer Today we shall buy food and clothing.
Får jeg prøve den? fohr jai pruh-veh dehn May I try it on?
Tar dere kredittkort? tahr deh-reh kreh-deeht-kohrt Do you accept credit cards?
Pattern and Expressions Pronunciation English
Jeg kjøper ______________. jai kjuh-pehr _____________. I buy ________________.
i matvareforretningen ee maht-vah-reh-fohr-reht-neeng-ehn in the grocery store
øl uhl beer
smør smuhr butter
kaffe kahf-feh coffee
egg ehgg eggs
syltetøy seel-teh-toy jam
bacon bai-kehn bacon
te teh tea
pizza peet-sah pizza
spaghetti spah-geht-tee spaghetti
skinke sheeng-keh ham
kylling kjeel-leeng chicken
mel mehl flour
sukker suh-kehr sugar
i klesforretningen ee klehs-fohr-reht-neeng-ehn in the clothing store
en lue ehn lew-eh a hat
en bluse ehn blew-seh a blouse
et par shorts eht pahrr shohrts a pair of shorts
et skjørt eht shuhrt a skirt
et belte eht behl-teh a belt
en regnfrakk ehn rain-frahkh a rain coat
hansker hahn-skehr gloves
sko skoo shoes
en bukse ehn book-seh a pair of pants
en jakke ehn jah-keh a jacket