NORWEGIAN CULTURE
Phrases Pronunciation English
Hva liker du å gjøre? hvah lee-kehr doo oh juh-reh What do you like to do?
Jeg liker å gå på ski om vinteren. jai lee-kehr oh goh poh shee ohmm veen-tehr-en I like to ski in the winter.
Jeg liker å jogge om våren. ai lee-kehr oh yohg-geh ohmm voh-ren I like to jog in the spring.
Jeg liker å spille fotball om høsten. jai lee-kehr oh speel-leh foot-bahll ohmm huhs-tehn I like to play football in the fall.
Jeg liker å bade om sommeren. jai lee-kehr oh bah-deh ohmm sohm-mehr-ehn I like to go swimming in the summer.
Patterns Pronunciation English
Jeg liker ____________________________ om våren/høsten/sommeren/vinteren. jai lee-kehr oh seek-leh ohmm vohr-en / huhs-tehn / sohm-mehr-ehn / veen-tehr-en I like _____________________

in spring/fall/summer/winter

Example: Jeg liker å sykle om våren. jai lee-kehr oh seek-leh ohmm vohr-en I like to bike in spring.
Jeg liker ikke ________________________ om våren/høsten/sommeren/vinteren. jai lee-kehr ihk-keh oh seek-leh ohmm vohr-en / huhs-tehn / sohm-mehr-ehn / veen-tehr-en I don’t like

_____________________

in spring/fall/summer/winter

Example: Jeg liker ikke å sykle om våren. jai lee-kehr ihk-keh oh seek-leh ohmm vohr-en I don’t like to bike in spring.

Here are some expressions you may plug into the sentences above:

Expressions Pronunciation English
å lære norsk oh lae-reh nohshk to learn Norwegian
å skrive brev oh skree-veh brehv to write letters
å gå på kino oh goh poh kjee-noo to go to the movies
å gå på kafé oh goh poh kah-feh to go to cafés
å spille kort oh speel-leh kohrt to play cards
å se på TV oh seh poh teh-veh to watch TV
å lese bøker oh leh-seh buhk-ehr to read books
å gå i kirken oh goh ee kjeer-kehn to go to church
å spille gitar oh speel-leh gee-tahr to play the guitar
å gå på tur oh goh poh tewr to go for walks