NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
I fire dager i forrige uke var elever fra Larvik på seiltur sammen med Thor Heyerdahl om bord i et tysk skoleskip oppkalt etter den verdensberømte oppdageren, skriver Afternposten. ee fee-reh dah-gehr ee foh-ree-eh ew-keh vahr eh-le-vehr fra Lahr-veek poh sail-tewr sahm-mehn meh toor hoy-ehr-dahl ohm boor ee eht teesk skoo-leh-sheep ohp-kahlt eh-tehr dehn vaer-dehns-beh-ruhm-teh ohp-dah-gehr-ehn skree-vehr ahf-tehn-pohs-tehn For four days last week students from Larvik were on a sailboat trip together with Thor Heyerdahl on board a German training ship named after the world-famous explorer, writes Aftenposten (newspaper).
Det statlige japanske tv-selskapet Nippon Hoso Kyokai, NHK, had chartret tremasteren Thor Heyerdahl som et ledd i en stor tv-serie med tittelen “Master Teachers–Lessons for the Future.” deh staht-lee-eh jah-pahn-skeh teh-veh sehl-skah-peh Nippon Hoso Kyokai ehnn hoh koh had-deh shahr-treht treh-mahhs-tehr-ehn toor hoyer-dahl sohm eht lehd ee ehn stohr teh-veh-seh-ree-eh meh teet-tehl-ehn “Master Teachers – Lessons for the Future” The state-owned Japanese television company Nippon Hoso Kyokai, NHK, had chartered the three mastered ship, “Thor Heyerdahl,” as part of an extensive television series titled “Master Teachers–Lessons for the Future”
Serien er beregnet for verdensmarkedet og skal presentere nålevende berømtheter som har utmerket seg på ulike kunnskapsfelter. seh-ree-ehn aer beh-rehg-neht fohr vaer-dehnss-mahr-keh-deeh oh skahll preh-sang-teh-reh noh-leh-vehn-deh beh-ruhmt-heh-tehr sohm hahr ewt-maer-keht sai poh uew-lee-keh kewn-skahps-fehl-tehr. The series is intended for the world market and will present contemporary celebrities who have distinguished themselves in different fields.
De portretterte personene skal også ha et budskap som programmakerne vurderer som en del av verdens bevaringsverdige kulturarv. dee poor-treh-tehr-teh pehr-soh-neh-neh skahl oh-soh hah ehtt bewd-skap sohm proo-grahm-mah-kehr-neh vewr-dehr-ehr sohm ehn dehl ahv vaer-dehns vaer-neh-beh-vahr-ee-eh kewl-toor-ahrv. The persons portrayed are also offering a message which the producers of the programs are considering making a part of the world’s preservable heritage.
Prosjektet er inspirert av “The World Heritage List.” proo-shehk-teh aer in-spee-rehrt ahv “The World Heritage List.” The project is inspired by “The World Heritage List.”
Heyerdahl og svenske Ingemar Stenmark er de eneste utvalgte “Master Teachers” fra Skandinavia. hoy-ehr-dahl oh svhn-ekeh ing-eh-mahr stehn-mahrk aer dee eh-nehs-teh oot-vahlg-teh “Master Teachers” frah skahn-dee-nah-vee-ah. Heyerdahl and the Swede Ingemar Stenmark are the only selected “Master Teachers” from Scandinavia.