NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Bergen, Vestlandets hovedstad ligger i Hordaland. baer-gehn vehst-lahn-nehts hoo-vehd-stahd leeg-gehr ee hohr-dah-lann Bergen, the capital of Western Norway is situated in Hordaland County.
Byen har en rekke attraksjoner som er spennende for både voksne og barn. bee-ehn hahr ehn rehk-keh ah-trahk-shoo-nehr sohmm aer spehn-nehn-deh fohr boh-deh vohks-neh oh bahrn The city has a number of attractions which are exciting for both adults and children.
Vi kan nevne eksempler som Fløibanen, Ulriksbanen, Fisketorget og Edvard Griegs hjem, Troldhaugen, som ligger litt utenfor Bergen. vee kahn nehv-neh ehk-sehm-plehr sohmm floy-bah-nehn ool-reeks-bah-nehn fees-keh-tohr-geh oh ed-vahrd greeghs jehmm trohl-how-gehn sohmm lee-gehr leett ew-tehn-fohr baer-gehn We can mention examples such as the Fløien Funicular, the Ulriken gondola, the Fish Market, and Edvard Grieg’s home, Troldhaugen, located a bit outside Bergen.
Innenfor fylket finnes mange fjorder og fjell. een-nehn-fohr feel-keh feen-nehs mahng-eh fjohr-ehr oh fjehll Within the country there are many fjords and mountains.
Hardangerfjorden er en av Norges vakreste fjorder, spesielt på den tiden frukttrærne blomstrer. hahr-dang-ehr-fjohr-ehn aer ehn ahv nohr-gehs vahk-rehs-teh fjoh-ehr speh-see-ehlt poh dehn tee-dehn frewkt-traer-neh blohmst-rehr The Hardanger Fjord is one of Norway’s most beautiful fjords, especially at the time when the fruit trees are in bloom.
Mange store kunstnere har blitt inspirert av naturen i Hordaland. mahng-eh stoo-reh kewnst-nehr-eh hahr bleett een-spee-rehrt ahv nah-tewr-ehn ee hohr-dah-lann Many important artists have been inspired by the nature in Hordaland.
Lenger inne i landet ligger Hardangervidda, et eldorado for sport året rundt. lehng-ehr een-neh ee lahn-eh leeg-gehr hahr-dahng-ehr-veed-dah, ehtt ehll-doo-rah-doo fohr spohrt oh-reh rewnnt Further inland lies the Hardanger Plateau, an Eldorado for sports year-round.
Voss er spesielt kjent som vintersportssted, men har like mye fint å by turistene om sommeren. vohss aer speh-see-ehlt kjehnnt sohm veen-tehr-spohrts-steh mehnn hahr lee- kek mee-eh feent oh bee tew-reest-eh-neh ohmm sohm-mehr-ehn. Voss is especially known as a place for winter sports, but has equally many nice things to offer the tourists in the summer.