NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Telemark er et fylke hvor du kan oppleve mye på kort tid teh-leh-mahrk aer ehtt feel-keh voor doo kahn oopp-leh-veh mee-eh poph kohrt teed Telemark is a county where you can experience a lot in a short time.
Det er flott fylke for familieturer. deh aer ehtt flohtt feel-keh fohr fah-mee-lee-eh-toor-ehr It is a great county for family trips.
Klimaet er mildt. klee-mah-eh aer meellt The climate is mild.
Jomfruland på kysten er Norges solrikeste sted. johm-froo-lahnn poh kjees-tehn aer nohr-gehs sool-reek-ehs-teh stehd Jomfruland on the coast is Norway’s sunniest place.
Byene Kragerø, Skien og Porsgrunn ligger i Telemark. bee-eh-neh krah-gehr-uh sheh-ehn oh pohsh-groonn leeg-gehr ee teh-leh-mark The towns of Kragerø, Skien and Porsgrunn are located in Telemark.
Porsgrunn er spesielt kjent for Porsgrund porselen. pohsh-groonn aer speh-see-ehl kjehnt fohr pohsh-groonn poosh-eh-lehn Porsgrunn is especially known for Porsgrund porcelain.
Gaustadtoppen er det høyeste fjellet. gau-stah-tohp-pehn aer deht hoy-eh-steh fjehl-leh Gaustadtoppen is the highest mountain.
Rjukan er kjent fra andre verdenskrig i forbindelse med produksjonen av tungtvannet. roo-kahn aer kjehnt frah ahn-dreh vaer-dehns-kreeg ee fohr-been-dehl-seh meh proo-dewk-shoo-nehn ahv toongt-vahn-neh Rjukan is know from WWII in connection with the production of heavy water.
Folkekunsten står sterkt i Telemark. fohl-keh-koons-tehn stohr staerkt ee teh-leh-mahrk The folk art has a stronghold in Telemark.
Her finner du mye gammelt håndverk og bygdekunst. haer feen-nehr doo mee-eh gahm-mehlt hohnt-vaerk oh beeg-deh-koonst Her you find much old handicraft and regional art.
Telemark rosemaling er et eksempel. teh-leh-mahrk roo-seh-mahl-eeng aer ehtt ehk-sehm-pehl Telemark rosemaling (rosepainting) is one example.
Telemark er også kjent som skisportens vugge. teh-leh-mahrk aer ohs-soh kjehnt sohmm shee-spohr-tehns voo-geh Telemark is also known as the cradle of skiing.
Fylket har gitt sitt navn til en spesiell dans, Telemark springar. feel-keh haer yeett seett nahv teell ehn speh-see-ehll dahns teh-leh-mark spreen-gahr The county has given its name to a special dance, Telemark Springar.
Mange fine folkemusikere kommer fra Telemark. mahn-geh fee-neh fohl-keh-moo-seek-ehre koh-mehr frah teh-leh-mahrk Many fine folk musicians hail from Telemark.
I korthet: Telemark er et fylke verdt et besøk sommer som vinter. ee kohrt-heht teh-leh-mahrk aer ehtt feel-kee vaert ehtt besuhk sohm-mehr sohmm veen-tehr In short, Telemark is a county worth visiting summer as well as winter.