NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Rogaland har meget variert natur. roo-gah-lahnn hahr meh-geht vah-ree-ehrt nah-toor The nature of Rogaland is quite varied.
Her finner du noen av Norges vakreste sandstrender, dype fjorder og spennende fjell med fiskevann. haer feen-nehr doo noo-ehn ahv nohr-gehs vahk-rehs-teh sahnn-strehn-ehr dee-peh fjor-ehr oh spehn-nehn-deh fiehll meh fees-keh-vaahnn Here you find some of Norway’s most beautiful sandy beaches, deep fjords and exciting mountains with lakes for fishing.
Det er primært naturen som danner grunnlaget for turismen. deh aer pree-maert nah-too-rehn sohmm dahn-nehr grewnn-lah-geh fohr too-rees-mehn Nature is the primary basis for tourism.
Det investeres i opplevelser og aktiviteter som hele familien kan være med på. deh eenn-veeh-steh-rehs ee ohpp-leh-vehl-sehr oh ahk-tee-vee-teh-tehr sohmm heh-leh fah-mee-lee-ehn kahnn vaer-eh meh poh They invest in experiences and activities which the entire family may enjoy.
Den største byen er Stavanger, Norges oljehovedstad. dehnn stuhs-teh bee-ehn aer stah-vahng-ehr nohr-gehs ohl-jeh-hoo-vehd-stahd Stavanger, Norway’s oil capital, is the largest city.
Andre byer er Sandnes, Haugesund og Egersund. ahn-reh bee-ehr aer sahn-nehss how-geh-soonn oh eh-gehr-soonn Other cities include Sandnes, Haugesund and Egersund.
Fylket har to flyplasser, mange ferger og togforbindelse til Kristiansand og Oslo. feel-keh haer too flee-plahs-sehr mahn-geh faer-gehr oh tohgh-fohr-beenn-ehl-seh teell krees-tee-ahn-sahnn oh oos-loo The county has two airports, many ferries and train connection to Kristiansand and Oslo.
Rogaland og Stavanger står sentralt angående emigrasjonen fra Norge til Amerika. roo-gah-lahnn oh stah-vahn-gehr stohr sehn-trahlt ahnn-goh-ehn-deh eh-mee-grah-shoo-nehn frah nohr-geh teell ah-meh-ree-kah Rogaland and Stavanger are central to the emigration from Norway to America.
Cleng Peerson fra Tysvær litt nord for Stavanger var mannen som satte i gang organisert emigrasjon. klehng pehr-sohn frah tees-vaer leett nohr fohr stah-vahn-gehr vahr mahnn-ehn sohmm saht-teh ee gahng ohr-gah-nee-sehrt eh-mee-grah-shoon Cleng Peerson from Tysvær, a bit north of Stavanger, was the man who started organized emigration.
Hans første gruppe seilte ut fra Stavanger den 4. juli 1825. hahns fuhs-teh groop-peh sail-teh oot frah stah-van-gehr dehnn fiaer-deh joo-lee aht-tehn-kjoo-eh-fehmm His first group sailed out from Stavanger on July 4, 1825.
Den kom fram til New York den 9. oktober samme år. dehnn kohmm frahmm til nee-iohrk dehnn nee-ehn-deh ohk-too-behr sahm-meh ohr It arrived in New York on October 9 of the same year.