NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Sankthansaften sahnkt-hahns-ahf-tehn Midsummer (St. John’s Eve)
Sankthans er en av de største og mest populære fester om sommeren. sahnkt-hahns aer ehn ahv dee stuhrs-teh oh mehst poo-pew-laer-eh fehst-ehr ohmm sohm-mehr-ehn Midsummer is one of the largest and most popular celebrations in the summer.
Historisk er sankthans knyttet til to tradisjoner: døperen Johannes og sommersolverv. hees-toor-eesk aer sahnkt-hahns kneet-teht teell too trah-dee-shoo-nehr duh-pehr-ehn joo-hahn-nehs oh sohm-mehr-sool-vaerv Historically Midsummer is tied to two traditions: John the Baptist and summer solstice.
Bål, hyggelig samvær, kvelds-stemning og tradisjon er viktige elementer. bohl heeg-geh-lee sahm-vaer kvehlls-stehm-ning oh trah-dee-shoon aer veek-tee-eh ehl-eh-mehn-tehr Bonfire, togetherness, evening mood, and tradition are important elements.
La oss ta en tur på fjorden. lah ohss tah ehn toor poh fyoor-ehn Let us take a trip on the fjord.
Vi har en liten motorbåt. vee hahr ehn lee-tehn moh-toor-boht We have a small motorboat.
Vi tar med oss mat, kanskje en gitar eller et trekkspill. vee tahr meh ohss maht kahn-sheh ehn gee-tahr ehl-lehr ehtt trehk-speell We take along food, perhaps a guitar or an accordion.
Langs kysten ser vi små grupper med folk som sanker kvister og grener til bål. lahngs kjees-tehn sehr vee smoh groop-pehr meh fohlk sohmm sahn-kehr kvees-tehr oh greh-nehr teell bohl Along the coast we see small groups of people who are gathering twigs and branghes to make a bonfire.
Etter en stund blir bålene tent, og folk koser seg med god mat, gode historier, sang – og dans. eht-tehr ehn stoonn bleer bohl-eh-neh tehnnt oh fohlk koo-sehr sai meh goo maht goo-eh hees-too-ree-ehr sahng oh dahns After a while, the bonfires are lit, and people sit down to enjoy good food, good stories, singing–and dancing.
Musikk og glad latter høres overalt. moo-seekk oh glah laht-ehr huh-rehs oh-vehr-ahlt Music and happy laughter sound from everywhere.
Ved midnattstider er det fremdeles lyst, selv i Sør-Norge. veh meed-nahts-tee-dehr aer deh frehm-deh-lehs leest sehll ee suhr- nohr-geh At midnight, it is still light, even in Southern Norway.
Mange fortsetter festlighetene til tidlig morgen. mahng-eh fohrt-seht-tehr fehst- lee-heht-ehn-neh teell tee-lee mohr-ehn Many continue the festivities until early morning.
Hvordan feires midtsommer der du bor? voor-dahn fai-rehs meett-sohm- mehr daer doo boor How is midsummer celebrated where you live?