Language Lesson 29

NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Syttende mai er Norges grunnlovsdag, nasjonaldagen fremfor noen annen. sut-tehn-eh ma-ee aer noor-gehs grewn-lohvs-dahg frehm-fohr noo-ehn ahn-nehn Seventeenth of May is Norway’s constitution day, the national holiday above any other.
I år våknet befolkningen i Oslo til strålende vær med skyfri himmel. ee ohr vohk-neht be-folk-neeng-ehn teell stroh-lehn-deh vaer meh skee-free heem-mehll This year the population of Oslo woke up to wonderful weather and a cloudless sky.
Klokka sju ringte kirkeklokkene over byen. klohk-kah shew reeng-teh kjeer-keh-klohk-keh-neh oh-vehr bee-ehn At seven a.m. the church bells tolled across the city.
Flaggene ble heist langs alle gater. flahg-geh-neh bleh haist lahngs ahl-leh gahter The flags were raised along all streets.
Klokka ti begynte barnetoget. klohk-kah tee be-jeen-teh bahr-neh-toh-geh At 10 a.m. the children’s parade started.
Over ett hundre skoler deltok. oh-vehr ehtt hewn-dreh skoo-lehr dehl-took More than one hundred schools participated.
Kledd i sine fineste klær–mange i bunader–marsjerte de opp Karl Johans gate. klehdd ee see-neh fee-neh-steh klaer mahng-eh ee boo-nah-dehr mash-ehr-teh dee ohpp kahrl joo-hahns gah-teh Dressed in their Sunday best–many in regional costumes–they marched up Karl Johans gate.
Fra slottsbalkongen vinket kongen, dronningen og prmnsessen. frah slohtts-bahl-kohng-ehn veen-keh kohng-ehn droh-neeng-ehn oh preen-sehs-sehn From the Palace balcony, waved the King, the Queen and the Princess.
Barna jublet og vinket tilbake med flaggene sine. bahr-nah joob-leht oh veen-keht teell- bah-keh meh flahg-eh-neh see-neh The children cheered and waved back with their flags.
Strømmen av glade barn varte i tre timer. struhm-mehn ahv glah-deh bahrn vahr-teh ee treh tee-mehr The stream of joyous children lasted for three hours.
Så var det tid for kongefamilien å ha lunsj. soh vahr deh teed fohr kohng-eh-fah-mee-lee-ehn oh hah luhnsh Then it was time for the royal family to have lunch.
Barna fant igjen foreldrene sine, og nå fikk de spise så mye de ville av iskrem og varme pølser. bahr-nah fahnt ee-jehn fohr-ehl-dreh-neh see-neh oh noh feekk dee spee-seh soh mee-eh dee veel-leh ahv ees-krehm oh vahr-meh puhl-sehr The children found their parents, and now they got to eat as much as they wanted of ice cream and hot dogs.
Det var en utrolig flott festdag for alle. deh vahr ehn oo-troo-lee flohtt fehst-dahg fohr ahl-leh It was an incredibly nice nice celebration for all.