NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Festkake fehst-kah-keh Festive Cake
Dette trenger du: deh-teh trehng-ehr doo Ingredients (this is what you need):
250 g hasselnøttkjerner too hewn-dreh oh fehm-tee grahmm hah-sehl-nuhtt-kjaer-nehr 1 1/3 cup filberts
250 g melis too hewn-dreh oh fehm-tee grahmm meh-lees 2 cups powdered sugar
5 eggehviter (store egg) fehmm ehgg-eh-vee-tehr stooh-reh ehgg 5 egg whites (large eggs)
2,5 dl kremfløte too-oh-ehn-hahll deh-see-lee-tehr krehm-fluh-teh 1 cup whipping cream
2 spiseskjeer sukker tew spee-seh-sheh-ehr sook-kehr 2 tablespoons sugar
Bland hasselnøttene og melisen. blahnn hah-sehl-nuhtt-eh-neh oh meh-lees-ehn Mix the filberts and the powdered sugar.
Pisk eggehvitene stive. peesk ehgg-eh-vee-teh-neh stee-veh Beat the egg whites until stiff peaks form.
Bland forsiktig med nøttene og melisen. blahnn foor-seek-tee meh nuhtt-eh-neh oh meh-lees-ehn Mix gently with nuts and powdered sugar.
Stek i rund form, 175 C ca. 30 min. stehk i rewnn foorm ehtt hoon-dreh-oh-suht-tee-fehmm grah-dehr sehl-see-oos ee treht-tee mee-newtt-ehr Bake in round spring form pan at 375 degrees F for 30 minutes.
Avkjøl kaken på rist. ahv-kjuhl kah-kehn poh reest Let the cake cool on a rack.
Sett kaken på et pent fat. sehtt kah-kehn poh ehtt pehnt faht Put the cake on a nice serving plate.
Dynk kaken med sherry eller jus. deenk kah-kehn meh sherry ehl-lehr joos Sprinkle the cake with sherry or fruit juice.
Pisk fløten(med sukker) stiv. peesk fluh-tehn meh sook-ehr steev Whip the cream with the sugar.
Pynt kaken med krem og friske bær eller hermetisk) frukt. peent kah-kehn meh krehm oh frees-keh baer ehl-lehr haer-meh-teesk frookt Decorate the cake with the cream and fresh berries or (canned) fruit.
Nyt kaken med en god kopp kaffe! neet kah-kehn meh ehn goo kohpp kah-feh Enjoy the cake with a good cup of coffee.