NORWEGIAN CULTURE
When meeting people Pronunciation English
Det er januar, og vi er i byen Tromsø. deh aer jahn-oo-ahr oh vee aer ee bee-ehn troom-suh It is January, and we are in the city of Tromsø.
Tromsø ligger langt nord for polarsirkelen. troom-suh leeg-gehr lahngt noor fohr poo-lahr-seer-keh-lehn Tromsø is located far north of the Arctic Circle.
Sola har ikke vist seg siden midt i november. soo-lah hahr eek-keh veest sai see-dehn meett ee noo-vehmbehr The sun has not appeared since the middle of November.
I dag skal vi gå på ski. ee dagh skahll vee goh poh shee Today we shall go skiing.
Vi tar med oss ski og stokker og drar opp til lysløypa. vee tahr meh oss shee oh stohk-kehr oh gohr ohpp teell lees-loy-pah We take along skis and poles and go up to the lighted trail.
Den begynner ved Universitetet. dehnn beh-jeen-nehr veh oo-nee-vaer-see-teh-teh It starts by the University.
Det er fin nysnø, og vi glir gjennom skogen. deh aer feen nee-snuh oh vee gleer jehn-nohmm skoo-gehn It is nice new show and we glide through the woods.
Snøen glitrer som diamanter. snuh-ehn gleet-rehr sohmm di-ah-mahn-tehr The snow sparkles like diamonds.
Termometeret viser -6 C. tehr-moo-meh-teh-reh vee-sehr mee-noos sehks grah-dehr sel-see-oos The thermometer indicates 20 degrees F.
Vi får røde roser i kinnene, men fryser ikke. vee fohr ruh-deh roo-sehr ee kjeen-nehn-neh mehnn free-sehr eek-keh We get rosey cheeks but don’t get cold.
Ved Prestvannet ser vi noen kjente. veh prehst-vahn-neh sehr vee noo-ehn kjehn-teh By the Pastor’s Lake we see some people we know.
Vi stopper og hilser på dem. vee stohp-pehr oh heel-sehr poh dehmm We stop and greet them.
Samtalen er om været og om sola som snart kommer tilbake. sahm-tahl-ehn aer ohmm vaer-eh oh ohmm soo-lah sohmm snahrt kohm-mehr teel-bah-keh The conversation is about the weather and about the sun which soon will return.
Himmelen er rød og vakker. heem-mehl-ehn aer ruh oh vahk-kehr The sky is red and beautiful.
Vi fortsetter ned en lang bakke. vee fohrt-seht-tehr neh ehn lahng bahk-keh We continue down a long hill.
Skiene får stor fart. shee-eh-neh fohr stoor fahrt The skis pick up great speed.
Faller vi? Klarer vi å stå? fahl-lehr vee klah-rehr vee oh stoh Do we fall? Do we manage to stay up?
Vi står. vee stohr We manage to stay up.
Snart er turen over, og vi drar sultne hjem til midddag. snahrt aer too-rehn oh-vehr oh vee drahr sewl-tneh jehmm teell meed-dagh Soon the trip is over and we return home hungry for dinner.