NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Vi får også sett kronjuvelene. vee fohr oh-soh sehtt kroohn-jew-veh-leh-neh We also get to see the crown jewels.
Nå var vi heldige. noh vahr vee hehll-dee-eh We were lucky this time.
Vi går ut av kirken og tar til høyre på Bispegata. vee gohr oot ahv kjeer-kehn oh tahr teell hoy-reh poh bees-peh-gah-tah We leave the church and take to the right on Bispegata (the street of the bishops).
Snart kommer vi til Gamle Bybro. snahrt kohm-mehr vee teell gahm-leh bee-broo Soon we will get to Gamle Bybro (the old city bridge).
Den er et landemerke i Trondheim. dehnn aer ehtt lahn-neh-mehr-keh ee trohnn-haim It is a landmark in Trondheim.
Vi fortsetter langs Nidelven. vee fohrt-seht-tehr lahngs need-ehl-vehn We continue along Nidelven (the river).
Mange maleriske brygger ligger her. mang-eh mah-leh-rees-keh breeg-gehr leeg-gehr haer Many picturesque wharves are located here.
Enkelte av dem er restauranter. ehn-kehl-teh ahv dehmm aer rehs-too-rang-ehr Some of them are restaurants.
Kanskje det ville smake med litt fisk? kahn-sheh deh veel-leh smah-keh meh leett feesk Perhaps you would like some fish?
Gata her heter Kjøpmannsgata. gah-tah haer heh-tehrkjuhp-mahnns-gah-tah This street is named Kjøpmannsgata.
Den neste broa er Bakke bru. dehn nehs-teh broo-ah aer bahk-keh broo The next bridge is Bakke bru.
Like ved ligger det elegante Royal Garden Hotel. lee-keh veh leeg-gehr deh eh-leh-gahn-teh royal garden hote Nearby lies the elegant Royal Garden Hotel.
Her tar vi til venstre bort Olav Tryggvasons gate. haer tahr vee teell vehn-streh bohrt oh-lahv treegg-vah-sohns gah-teh Here we go left on Olav Tryggvasons gate.
Her ligger mange forretninger. haer leeg-gehr mahng-eh fohr-rehtt-neeng-ehr Here many stores are located.
Se etter Husfliden hvis du har tenkt å kjøpe noe spesielt norsk. seh eht-tehr hews-flee-dehn veess doo hahr tehnkt oh kjuh-peh noo-eh speh-see-ehlt nohshk Look for Husfliden if you are planning to buy something particularly Norwegian.
Litt lenger borte ligger Ravnkloa. leett leng-ehr bohr-teh leeg-gehr rahvn-kloo-ah A little farther away is Ravnkloa.
Det er et innendørs fisketorv. deh aer ehtt een-nehn-duhs fees-keh-tohrv It is an inside fish market.
Nå kan du se fjorden. noh kahnn dew seh fjor-ehn Now you can see the fjord.
Munkholmen er verdt å besøke. moonk-hohl-mehn aer vaert oh beh-suh-keh Munkholmen (a little island) is worth visiting.
Du kan ta en båt dit. dew kahnn tah ehn boht deet You may take a boat (to get) there.
Der ute finner du et museum, en kafe og ei badestrand. daer ooh-teh feen-nehr dew ehtt moo-seh-ewmm ehn kah-feh oh i bah-deh-strahnn Out there you will find a museum a cafe and a beach.
Fra Ravnkloa kan vi ta Munkegata tilbake til Torvet hvor turen startet. frah rahvn-kloo-ah kahnn vee tah Moon-keh-gah-tah teell-bah-keh teell tohr-veh vohr tew-rehn stahr-teht From Ravnkloa we can take Munkegata back to Torvet where we started.
Takk for følget! tahkk fohr fuhl-leh Thanks for your company!