NORWEGIAN CULTURE
When meeting people Pronunciation English
I dag skal vi besøke Nasjonalgalleriet i Oslo. ee dahg skahll vee beh-suh-kehnah-shoo-nahl-gahl-leh-ree-eh ee oos-loo Today we are going to visit the National Gallery of Art in Oslo.
Museet ligger i Universitetsgata 13. moo-seh-eh leeg-gehr ee oo-nee-vaer-see-tehts-gah-tah treht-tehn The museum is located on University Street 13.
Her finnes landets største samling av norsk og utenlandsk billedkunst. haer feen-nehs lahn-nehts stuhrs-teh sahmm-leeng ahv noshk oh oo-tehn-lahnsk beel-lehd-koonst Here you find the country’s largest collection of Norwegian and foreign art.
Vi finner veien til Munch-salen. vee feen-nehr vai-ehn teel moonk sah-lehn We find our way to the Munch room.
Edvard Munch er en av Norges best kjente malere. ehd-vahrd moonk aer ehn ahv nohr-gehs beshst kjehn-teh mah-leh-reh Edvard Munch is one of Norway’s best known painters.
Han ble født den 12. desember 1863. hahn bleh fuhtt dehn tohl-teh deh-sehm-behr aht-tehn sehk-stee-treh He was born on December 12., 1863.
Flere av hans mest berømte malerier henger her, for eksempel “Skrik” fra 1893, “Madonna” fra 1894 og “Pikene på bryggen” fra 1900. fleh-reh ahv hahns mehst beh-ruhm-teh mah-leh-ree-ehr hehng-ehr haer fohr ehk-sehm-pehl skreek frah aht-tehn-neet-tee-treh mah-dohn-nah frah aht-tehn-nee-tee-feeh-reh oh pee-keh-neh poh breeg-gehn frah neet-tehn hoon-dreh Several of his most famous paintings hang (are displayed) here, for example “The Scream” from 1893, “Madonna” from 1894, and “The Girls on the Bridge” from 1900.
I en annen sal finner vi bilder av Tidemand og Gude, blant annet ett de malte sammen, “Brudeferden i Hardanger”. ee ehn ahn-nehn sahl feen-nehr vee beel-dehr ahv tee-deh-mahnn oh goo-deh blahnt ahn-neht ehtt dee mahl-teh sahm-mehn brood-deh-faer-dehn ee hahr-dang-ehr In another room we find pictures by Tiedemand og Gude, among those one they painted together, “The Bridal Procession in Hardanger”.
Tidemand var spesielt flink til å male mennesker. tee-deh-mahnn vahr speh-see-ehlt fleenk teel oh mah-leh mehn-nes-kehr Tidemand was especially good at painting people.
Gude var fortreffelig med sine landskaper. goo-deh vahr fohr-trehf-feh-lee meh see-neh lahnn-skah-pehr Gude excelled with his landscapes.
En student har satt opp et staffeli. ehn stoo-dehnt hahr sahtt ohpp eht stah-feh-lee A student has set up his easel.
Han kopierer et bilde malt av J.C. Dahl. hahn koo-pee-ehrer eht beell-deh mahlt av yeh seh dahl He is copying a painting by J. C. Dahl.
Bildet heter “Fra Stalheim.” beel-deh heh-tehr frah stahl-haim The picture is entitled “From Stalheim.”
Snart kommer en gruppe skolebarn. snahrt kohm-mehr ehn gruh-peh koh-leh-bahrn Soon a group of school children arrive.
Læreren forteller om maleriene, og vi lytter også. laererehn fohr-tehl-ler ohmm mah-leh-ree-ehnee oh vi leet-tehr oh-soh The teacher tells them about the paintings and we listen, too.
Hun forteller at Dahl ble utdannet København. hoon fohr-teh-lehr aht dahl bleh oot-dahn-neht ee kjuh-pehn-hahvn She tells that Dahl was educated in Copenhagen.
Senere slo han seg ned i Dresden i Tyskland. seh-neh-reh sloo hahn sai neh ee drehs-dehn ee teesk-lahnn Later he settled in Dresden, Germany.
Han tok mange turer til Norge, og maleriene reflekterer hans patriotisme og nære forhold til Norge. hahn tohk mang-eh too-rehr teell nohr-geh oh mah-leh-ree-eh-neh reh-flehk-teh-rehr hahns pah-tri-oh-tees-meh oh naer-eh fohr-hohll teell nor-geh He took many trips to Norway, and the paintings reflect his patriotism and love of Norway.
Galleriet stenger klokka fire. gahl-leh-ree-eht steng-ehr klohkka fee-reh The gallery closes at 4 p.m.
Barna drar hjem. bahr-nah drahr hjehmm The children leave for home.
Vi forlater museet med dem. vee fohr-lah-tehr moo-se-eh meh dehmm We leave the museum with them.