NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
I dag er vi i Harstad i Nord-Norge. ee dagh aer vee ee hahsh-tah ee noor-nohr-geh Today we are in Harstad in North Norway.
Det er juli måned med midnattsol. deh aer yew-lee moh-nehd meh mid-nahtt-sool It is July with midnight sun.
Klokka er elleve om kvelden. klohk-kah aer ehl-veh ohmm kvehl-lehn It is eleven at night.
Det er varmt, og vi har lyst til å dra på havet. deh aer vahrmt oh vee hahr leest till oh drah poh hah-veh It is warm outside, and we would like to go out on the sea.
Vi ringer til noen venner som har båt. vee ring-ehr till noo-ehn vehn-nehr sohmm hahr boht We call some friends who own a boat.
Jo, de vil gjerne ta en tur. yoh dee veell jaer-neh tah ehn toor Yes, they would like to take a trip.
Vi møtes på brygga. vee muh-tehs poh breeg-gah We meet at the dock.
Vi har med flatbrød, smør og øl. vee hahr meh flaht-bruh smuhr oh uhll We bring along flatbread, butter, and beer.
Et stykke utpå fjorden ser vi måsen kretse. ehtt steekkeh oot-poh fyor-ehn sehr vee moh-sehn kreht-seh A ways out the seagulls are hovering.
Vi styrer dit og kaster ut fiskesnøret. vee steer-rehr deet oh kahs-tehr oot fees-keh-snuh-reh We stear (our boat) there and throw out the fish line.
Det napper i snøret. deh nahp-pehr ee snuh-reh You feel a pull in the line.
Du haler inn to – nei, tre småseier. dew hah-lehr eehnn too – nai tre smoh-sei-ehr You pull in two -no, three small coalfish.
Våre venner får også fisk. voh-reh vehn-nehr fohr oh-soh feesk Our friends get fish too.
Snart har vi nok. snahrt hahr vee nohkk Soon we have enough.
Vi setter kursen mot øya Måga. vee seht-tehr kewr-sehn moot oyah moh-gah We set course for the island Måga.
Der koker vi fisken i saltvann. daer koo-kehr vee fees-kehn ee sahlt-vahnn There we boil the fish in salt water.
Så legges fisken mellom soh lehg-gehs fees-kehn mell-ohmm Then the fish is placed between

tynne flatbrød med smør.

teen-neh flaht-bruh meh smuhr

buttered thin flatbread.

Et bedre måltid finnes ikke ehtt behd-reh mohl-tee feen-nehs ee-keh You cannot find a better meal

en varm sommerkveld.

ehn vahrm sohm-mehr-kvehll

on a warm summer night.

Klokka er tre om morgenen. kloh-kah aer treh ohmm moh-rehn-ehn It is three in the morning

og vi drar hjem i lyset fra midnattsola.

oh vee drahr jehmm ee lee-seh frah mid-nahtt-soh-lah

and we go home under the light of the midnight sun.