NORWEGIAN CULTURE
Phrases Pronunciation English
Vi går tur i fjellet. vee gohr tewr ee fjehl-leh We take a mountain hike.
I dag er vi i Bergen. ee dahg aer vee ee behr-gehn Today we are in the City of Bergen.
Vi møter noen venner. vee muh-tehr noo-ehn vehn-nehr We meet some friends.
Vi blir enige om å gå en tur i fjellet. vee bleer eh-nee-eh ohmm oh goh ehn tewr ee fjehl-leh We decide to take a mountain hike.
Vi tar Ulriksbanen til toppen av Ulriken. vee tahr ewl-reeks-bah-nehn till tohp-pehn ahv ewl-reek-ehn We take the Ulriken Gondola to the top of Ulriken Mountain.
Fjellet er 643 meter høyt. fjehl-leh aer sehks hewn-dreh-oh-fuhr-tee-treh meh-tehr hoyt The mountain is 643 meter tall (approximately 2,000 feet).
En restaurant ligger på toppen. ehn rehs-tew-rahnt leeg-gehr poh tohp-pehn There is a restaurant on the top.
Utsikten er fantastisk. ewt-seek-tehn aer fahn-tahs-teesk The view is fantastic.
Du kan se Vågen. dew kahn seh voh-gehn You can see Vågen (the bay).
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl seil-shee-peh stahts-rohd lehm-kewl The sailing ship Statsråd Lehmkuhl is
ligger forankret der i dag. leeg-gehr fohr-ahnk-reht daer ee dahg anchored there today.
En kan se Fisketorvet. ehn kahn seh fee-skeh-tohr-veh You can see the Fish Market.
En kan se Lille Lungegårdsvann. ehn kahn seh leel-leh lewng-eh-gohrs-vahnn You can see Lille Lungegård Lake.
Rundt vannet står rewnt vahn-neh stohr Around the lake the
kirsebærtrærne i blomst. kjeer-seh-baer-traer-neh ee blohmst cherry trees are blossoming.
Vi legger Bergen bak oss. vee lehg-gehr behr-gehn bahk ohss We leave Bergen behind.
Vi har niste i sekken og regntøy. vee hahr nees-teh ee sehk-kehn oh rein-toy We have food in the backpack and rain gear.
Foran oss går en liten sti. fohr-ahn ohss gohr ehn lee-tehn stee In front of us is a small path.
Den er ikke bratt. dehn aer eek-keh brahtt It is not steep.
Snart ser du et lite vann. snahrt sehr dew ehtt leeh-teh vahnn Soon you will see a little lake.
Markblomster vokser langs vannet. mahrk-blohms-tehr vohk-sehrlahngs vahn-neh Wildflowers grow along the (edge of the) lake.
Vi stopper for å drikke kaffe og vee stohp-pehr fohr oh dreek-keh kahf-feh oh We stop to drink coffee and
spise brødskivene våre. spee-seh bruh-sjee-veh-neh voh-reh eat our sandwiches.
Sola varmer i ryggen. soo-lah vahr-mehr ee reeg-gehn The sun is warming our backs.
Det er godt å leve! deh aer gohtt oh leh-veh Life is good!
Men snart skyer det til. mehnn snahrt sjee-ehr deh till But soon the clouds gather.
Vi tar frem regntøyet. vee tahr frehmm rain-toy-eh We take out our rain gear.
Det regner ofte i Bergen. deh rain-ehr ohf-teh ee behr-gehn It often rains in Bergen.
Vi begynner å gå mot byen. vee beh-yeen-nehr oh goh moot bee-ehn We start walking towards town.
Nå ser vi de andre seks noh sehr vee dee ahn-dreh sehks Now we see the other six

fjellene som omgir Bergen.

fjehl-leh-neh sohmm ohmm-jeer behr-gehn mountains which surround Bergen.
Bergen er en vakker by, og en kan Bergen is a bautiful city, and you behr-gehn aer ehn vahk-kehr bee oh ehn kahn Bergen is a beautiful city, and you
komme ut i naturen på kort tid. kohm-meh oot ee nah-tewr-ehn poh kohrt teed can get out in nature in no time.
Vi skilles fra våre venner: vee sheel-lehs frah voh–reh vehn-nehr We part from our friends:
“Takk for turen!” tahkk fohr tew-rehn “Thanks for the hike!”