NORWEGIAN CULTURE
Phrases Pronunciation English
Det er vår, la oss gå en tur deh aer vohr lah ohss goh ehn tewr It is spring, let us go for a walk.
Sola skinner, og trærne er grønne. soo-lah sheen-nehr oh traer-neh aer gruhn-neh The sun is shining, and the trees are green.
Naboen, herr Olsen, er ute og raker løv. nah-boo-ehn haerr ool-sehn aer ew-teh oh rah-kehr luhv The neighbor, Mr. Olsen, is out raking leaves.
Fru Olsen planter stemorsblomster. frew ool-sehn plahn-tehr steh-moors-blohm-stehr Mrs. Olsen is planting pansies.
Barn leker i parken. bahrn leh-kehr ee pahr-kehn Children play in the park.
Vi går forbi bryggeriet og museet, ned mot kaia. vee gohr fohr-bee bree-geh-ree-eh oh mew-seh-eh neh moot kai-ah We pass the brewery and the museum, down towards the dock.
Hurtigruten ligger der og laster. hewr-tee-roo-tehn leeg-gehr daer oh lahs-tehr The coastal steamer is there loading.
Vi går ombord og bestiller kaffe og lefse i kafeteriaen. vee gohr ohm-boor oh beh-steel-lehr kahf-feh oh lehf-seh ee kahf-feh-teh-ree-ah-ehn We go onboard and order coffee and lefse in the cafeteria.
Det smaker deilig. deh smah-kehr dai-lee It tastes wonderful.
Hurtigruten skal videre; vi går i land. hewr-tee-roo-tehn skahll vee-deh-reh vee gohr ee lahnn The coastal steamer is ready to leave; we go ashore.
Storgata er full av travle mennesker. stoor-gah-tah aer fewll ahv trahv-leh mehn-nehs-kehr Main Street is full of busy people.
Alle mulige forretninger finnes her: ahl-leh moo-lee-eh fohr-reht-neeng-ehr feen-nehs haer All kinds of stores are here:

slakter,

slahk-tehr

butcher,

bokhandel,

book-hahn-dehl

book store,

lampeforretning,

lahm-peh-fohr-reht-neeng

lamp store,

sportsforretning,

spohrts-fohr-reht-neeng

sporting goods store,

bakeri,

bah-keh-ree

bakery,

hatteforretning,

haht-teh-fohr-reht-neeng

millinery,

blomsterforretning, etc.

blohm-stehr-fohr-reht-neeng eht seh-teh-rah

florist, etc.

På veien hjem stopper vi innom nærbutikken. poh vai-ehn jehmm stohp-pehr vee een-nohm naer-boo-teek-kehn On the way home, we stop at the corner grocery store.
Vi kjøper melk, brød og en iskake. vee kjuh-pehr mehlk bruh oh ehn ees-kah-keh We buy milk, bread, and an ice cream cake.
Sola skinner fremdeles. soo-lah sheen-nehr frehm-deh-lehs The sun is still shining.
Hvis det ikke kommer regn, veess deh eek-keh kohm-mehr rain If rain does not come,
vil sola skinne i flere uker uten stopp. veell soo-lah sheen-neh ee fleh-reh oo-kehr oo-tehn stohpp the sun will shine for several weeks without stop.
Byen min ligger nordenfor polar-sirkelen. bee-ehn meen leeg-gehr noor-dehn-fohr poo-lahr-seer-keh-lehn My town is north of the Arctic Circle.