NORWEGIAN CULTURE
When meeting people Pronunciation English
Dette er soverommet mitt. deht-teh aer sooveh-room-meh meett This is my bedroom.
Rommet har et vindu. room-meh hahr ehtt vinn-doo The room has a window.
Vinduet har en mørk rullegardin. vinn-doo-eh hahr ehn muhrk rewl-leh-gahr-deen The window has a dark shade.
Rullegardinen brukes om sommeren når nettene er lyse. rewl-leh-gahr-deen-ehn brew-kehs oomm soom-mehr-ehn nohr neht-tehn-neh aer lee-seh The shade is used in the summer when the nights are light.
Fra vinduet er det god utsikt til hagen. frah vinn-doo-eh aer deh goo ewt-seekt teell hah-gehn From the window there is a great view to the garden.
Rommet har ei dobbelseng. room-meh hahr ai dohb-behl-sehng The room has a double bed.
Rommet har også to nattbord med lamper. room-meh hahr oh-soh too nahtt-boor meh lahm-pehr The room also has two night stands with lamps.
På nattbordene ligger bøker og blader. poh nahtt-boo-reh-neh leeg-gehr buh-kehr oh blah-dehr On the nightstands are books and books.
De ene veggen har innebygget kleskap. dehn eh-neh vehg-gehn hahr een-neh-beeg-geht kleh-skahp One of the walls has a built-in closet.
Her er det plass for kjoler og dresser, hehr aer deh plahss fohr kjooh-lehr oh drehs-sehr Here there is room for dresses and suits,

bukser og gensere,

book-sehr oh gehn-seh-reh

pants and sweaters,

undertøy, strømper og sokker,

ewn-dehr-toy struhm-pehr oh sohk-kehr

underwear, nylons, and socks,

sko og belter.

skoo oh behl-tehr

shoes and belts.

Det er to dører i rommet. deh aer too duh-rehr ee room-meh There are two doors in the room.
Ei dør går inn til badet. ai duhr gohr teell bah-deh One door leads to the bathroom.
Badet har vask, dusj, badekar og toalett. bah-deh hahr vahsk dewsh bah-deh-kahr oh too-ah-lehtt The bathroom has a sink, a shower, a tub, and a toilet.
Håndklær og vaskekluter henger på kroker. hohn-klaaehr oh vahs-keh-klewt-ehr hehn-gehr poh kroo-kehr Towels and washcloths hang on hooks.
Et stort speil henger over vasken. ehtt stoorht spail hehn-gehr oo-vehr vahs-kehn A large mirror hangs above the sink.
Badet har også et vindu. bah-deh hahr oh-soh ehtt vinn-doo The bathroom also has a window.