NORWEGIAN CULTURE
Phrases Pronunciation English
I dag går vi inn i huset. ee dagh gohr vee eenn ee hew-seh Today we go inside the house.
Velkommen! vehll-kohm-mehn Welcome!
La meg vise deg rundt. lah mai vee-seh dai rewnt Let me show you around.
Dette er entreen. deht-teh aer ahng-treh-ehn This is the entry hall.
Her er et skap for yttertøy og støvler. haer aer ehtt skahph fohr eet-ehr-toy oh stuhv-lehr Here is a closet for coats and boots.
Her står et paraplystativ. haer stohr ehtt para-plee-stah-teev Here is an umbrella stand.
Vær så god, kom inn i stua. vaer soh goo kohmm eenn ee stew-ah Please come into the living room.
Stua har to store vinduer stew-ah hahr too stoo-reh veen-dew-ehr The living room has two large windows

med blondegardiner

meh blohn-deh-gahr-dee-nehr

with lace curtains

og vinduskarmer med blomster.

oh veen-dews-kahr-mehr meh blohm-stehr

and window sills with flowers.

Stua er møblert med stew-ah aer muhb-lehrt meh The living room is furnished with

en sofa

ehn soo-fah

a couch

to lenestoler

too leh-neh-stool-ehr

two easy chairs

et bord

ehtt bohr

a table

mange bokhyller

mahn-geh book-heel-lehr

many book shelves

mange lamper.

mahn-geh lahm-pehr

many lamps.

Fjernsynet står i et hjørne. fjaern-see-neht stohr ee ehtt juhr-neh The TV is in a corner.
På veggene henger poh vehg-gehn-en hehn-gehr On the wall hang

malerier

mah-leh-ree-ehr

paintings

familiebilder

fah-mee-lee-eh-beel-dehr

family pictures

veggtepper.

vehgg-tehp-pehr

wall hangings.

På golvet ligger et golvteppe. poh gohl-veht leeg-gehr ehtt gohlv-teh-peh On the floor is a carpet.