NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Velkommen til huset mitt! vell-kohm-mehn till hew-seh meett Welcome to my house.
Huset mitt er hvitt. hoo-seh meett aer veett My house is white.
Hvilken farge har huset ditt? veel-kehn fahr-geh hahr hew-seh deett What color is your house?
Er huset rødt? aer hew-seh ruhtt Is the house red?

gult?

gewlt

yellow?

blått?

blohtt

blue?

grønt?

gruhnt

green?

brunt?

brewnt

brown

Huset mitt er en enebolig. hew-seh meett aer ehn ehn-neh-boo-lee My house is a single family home.
Bor du i en tomannsbolig? boohr dew ee ehn too-mahnns-boo-lee Do you live in a duplex?

en leilighet?

lai-lee-heht

an apartment?

et rekkehus

ehtt rehk-keh-hews

in a city.

på landet?

poh lahn-neh

in the country?

Jeg bor i en by. jai boohr ee ehn bee I live in a city.
Bor du på landet? boohr doo poh lahn-neh Do you live in the country?
Bor du i en forstad? boohr doo ee ehn fohsh-tahd Do you live in a suburb?
Huset mitt har sju rom. hew-seh meett hahr shew roomm My house has seven rooms.
Huset mitt har tolv vinduer. hew-seh meett hahr tohll vinn-doo-ehr My house has twelve windows.
Huset ligger i en hage med mange trær og blomster. hew-seh leeg-gehr ee ehn hah-geh meh mahn-geh traehr oh bloohm-stehr The house is in a garden with many trees and flowers.