NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
Jeg vil gjerne leie utstyr. jai veell jaer-neh lai-eh oot-steer I would like to rent equipment.
hoppbakke hohpp-bahk-keh ski jump
lysløype lees-loy-peh lit ski trail
skibakke shee-bahk-keh ski hill
skiheis shee-hais ski lift
skiløype shee-loy-peh ski trail
utfor ooth-fohr downhill
slalåm slah-lohm slalom
langrennski lahng-rehnn-shee cross country skis
hoppski hohpp-shee ski jumping skis
slalåmski slah-lohm-shee downhill skis
seilbrett sail-brehtt surf board
skistaver shee-stah-vehr ski poles
fotball foot-bahll soccer ball
fiskestang fees-keh-stahng fishing rod
joggesko yohg-geh-skoo sneakers
tennis racket ten-nis-rah-keht tennis racket
tennisball ten-nis-bahll tennis ball
golfkøller gohlf-kuhl-lehr golf clubs
golfballer gohlf-bahl-lehr golf balls
sykkel seekk-ehll bicycle
kano kah-noo canoe
lag lahg team
ski shee skis