NORWEGIAN CULTURE
Phrase Pronunciation English
I dag er vi i Trondheim. ee dagh aer vee ee trohnn-haim Today we are in Trondheim.
La oss gå en tur gjennom byens gater. lah ohss goh ehn toor jehnn-ohmm bee-ehns gah-tehr Let us go for a walk through the streets of the city.
Trondheim er 1000 år gammel. trohnn-haim aer tooh-sehn ohr gahm-mehl Trondheim is 1000 years old.
Vi begynner turen på Torvet. vee beh-jeen-nehr toor-ehn poh tohr-veh We start the walk at the Market Place.
Her står den høye Olav Tryggvason-støtten. haer stohr dehnn hoy-eh oh-lahv treegg-vah-sohn stuht-tehn Here is the tall Olav Tryggvason statue.
Olav Tryggvason grunnla byen i 997. oh-lahv treegg-vah-sohn groon-lah bee-ehn ee nee-hoon-dreh-oh-neet-tee-shew Olav Tryggvason founded the city in 997.
Vi henter informasjon på Turistkontoret. vee hehn-tehr inn-fohr-mah-shohn poh too-reest-kohn-too-reh We pick up information at the Tourist Office.
Så tar vi til venstre og går opp Munkegata. soh tahr vee teell vehn-streh oh gohr oopp moon-keh-gah-tah Then we take to the left and walk up the the street of the munks (Munkegata).
På venstre side ligger Kunstindustrimuseet. poh vehn-streh see-deh leeg-gehr koonst-een-doo-streeh-moo-seh-eh On the left side is the Museum of Applied Arts.
Vi går innom. vee gohr eenn-ohmm We stop in.
Teppene til Hannah Ryggen og Gerhard Munthe, samt Benny Motzfeldts glasskunst er kanskje best kjent. tehp-peh-neh teell hahn-nah reeg-gehn oh gaer-hahrd moon-teh sahmt behn-nee moos-fehlts glahss-koonst aer kahn-sheh behst kjehnt The tapestries of Hannah Ryggen and Gerhard Munthe, as well as Benny Motzfeldt’s glass art are perhaps the best known (pieces).
Etterpå fortsetter vi opp Munkegata til Nidarosdomen. eht-tehr-poh fohrt-seht-tehr vee ohpp moon-keh-gah-tah teell nee-dah-roos-doo-mehn Then, we continue up Munkegata to Nidaros Cathedral.
Denne katedralen er over 800 år gammel. dehn-neh kah-teh-drah-lehn aer oh-vehr oht-teh hun-dreh ohr gahm-mehl This cathedral is over 800 years old.
Den ble bygget til minne om Olav den hellige. dehnn bleh beeg-geht teell mee-neh ohmm ol-ahv dehnn hehl-lee-eh It was built in memory of Saint Olaf.
Katedralen er Nordens største middelalderbygg. kah-teh-drah-lehn aer nohr-dehns stuhrs-teh meed-dehl-ahl-dehr-beegg The cathedral is the Nordic countries’ largest building from the Middle Ages.
Den har spesielt vakre glassmalerier og et berømt orgel, Wagnerorgelet fra 1741. dehnn hahr spe-see-ehlt vahk-reh glahss- mah-leh-ree-ehr oh ehtt beh-ruhmt ohr-gehl wahg-nehr-ohr-gehl-eh frah suht-tehn- fuhr-tee-ehn It has especially beautiful stain glass windows and a famous organ, the Wagner organ from 1741.